hållbarhet

AB Körners Mek. Verkstad arbetar aktivt med hållbarhet/ESG ur tre PERSPEKTIV: miljömässig hållbarhet (E), social hållbarhet (S), och bolagsstyrning/ekonomisk hållbarhet (G). Då vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO:14 001 och ISO:9001 är våra miljömål en självskriven del av vårt hållbarhetsarbete men vi anser även att kvalitét är en faktor som leder till ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom längre livslängd på produkterna och därmed trogna kunder. I styrningen av vårt hållbarhetsarbete tar vi avstamp i våra policys för miljö, arbetsmiljö och kvalitét. Klicka här för att ladda ned vår hållbarhetsrapport.

Vi utgår från FN:s ”17 globala mål för hållbar utveckling” för att kunna konkretisera och förtydliga vårt hållbarhetsarbete.

Det är viktigt för oss att arbeta med hållbarhet på de områden som är relevanta för vår verksamhet. Vi har valt ut ett antal av FN:s globala mål för vart och ett av de tre hållbarhetsområdena E, S och G som bäst tar upp de områden vi faktiskt kan vara med och påverka. Nedan följer en tabell som beskriver de för vår verksamhet relevanta målen:  

 

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET (E)

 

Globalt mål Agenda 2030 

 

Fokus på delmål 

 7. God hälsa och   välbefinnande


 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Körners elleverantör Kalmar Energi erbjuder 100 % förnybar el. Uppvärmningen kommer från fjärrvärmeföretaget Nevel som erbjuder 90 % förnybar energi. Vi följer upp energiförbrukningen månadsvis och har bland annat under hösten 2021 investerat i en ny kompressor som ska vara effektivare än den ersatta och därmed bör den hjälpa oss att sänka vår förbrukning av energi.

 12. Hållbar konsumtion    och produktion

 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Körners kontrollerar alla kemikalier i verksamheten mot Kemikalieinspektionens PRIO-databas och Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1. Ledningen tar löpande upp förändringar i listorna och om möjligt ska utbyte (substitution) ske mot produkter som inte innebär några risker för anställdas hälsa, miljö eller biologisk mångfald. 

12.5 Minska mängden avfall markant 

Körners använder sig till största del av Stena Recycling för att återvinna materialspill. Inköpare av material arbetar aktivt för att beställa så exakta dimensioner som möjligt för att undvika onödigt spill. Vidare sorteras plast, brännbart, icke brännbart, kontorspapper och farligt avfall för återvinning.

 

SOCIAL HÅLLBARHET (S)

 

Globalt mål Agenda 2030

 

Fokus på delmål

 3. God hälsa och välbefinnande

 

 

 

 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Oavsett ålder erbjuds alla anställda på Körners en hälsoundersökning av företagshälsovården vartannat år. Såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö är en del av undersökningen. Eventuella förändringar av resultat följs upp för att hälso-, eller sjukdomsproblematik ska upptäckas i på ett tidigt stadium. Vidare erbjuder vi friskvårdsbidrag och utbildning i den mån det är möjligt, för att värna om våra medarbetares välbefinnande och hälsa.

3.9 Minska antalet sjukdoms-, och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

Ledningen arbetar för att minska antalet kemikalier i verksamheten och substituera hälsofarliga kemikalier mot bättre kemikalier. Genom lagbevakning (Ramboll) och tjänsten iChemistry följer vi upp vilka kemikalier som är hälsofarliga och om någon finns i Kemikalieinspektionens PRIO-databas och/eller omfattas av Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1.

4. God utbildning

 

 


 

 

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet.

Körners är tillsammans med Hultsfreds kommun och 15 andra företag delägare i utbildningscentret Additivt Teknikcenter ATC AB. ATC erbjuder gymnasieutbildning inom industritekniska programmet, vuxenutbildning till industritekniker och YH-utbildning i industriteknik. Genom att vara med i uppstarten av ett nytt utbildningscenter med fokus på industri kan Körners vara med och stötta unga människor i deras utbildning. Samtidigt är det för Körners en framtidsinvestering att vara delaktiga i ATC då det kan bidra till att Körners kan säkerhetsställa att det finns kompetent personal att anställa även framöver

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.

Utöver att Körners är delägare i ATC, erbjuder vi även elever på utbildningscentra praktikplats i verkstan. En praktikplats hos Körners möjliggör för elever att skaffa sig erfarenheter och kontakter som inte går att få i skolbänken. Det är dessutom viktigt för oss på Körners att uppmuntra de kvinnliga eleverna till att ta plats i tillverkningsindustrin för att främja jämställdhet och lika möjlighet till utbildning/arbete. 

 

BOLAGSSTYRNING/EKONOMISK HÅLLBARHET (G)

 

Globalt mål Agenda 2030

 

Fokus på delmål

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  

 


 

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet.

Körners är medlem "Teknikföretagen" och ”Företagarna”. Ambitionen är bland annat att skapa och påverka bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Hultsfred. Vi har även genom åren varit med och sponsrat flera av Hultsfreds idrottsföreningar såsom gymnastikklubben, fotbollsklubben, handbollsföreningen med flera. Vi anser att det bidrar till att göra Hultsfred mer attraktivt att bo och arbeta i.

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik.

Körners bestämde sig för att vara med i nystarten av industriprogrammet i Hultsfred 2018 efter att utbildningen flyttats till Vimmerby för drygt tio år sedan. Körners erbjuder praktikplats i verkstaden där de får möjlighet att lära sig och pröva sina vingar under vägledning av en av våra medarbetare som genomfört en handledarutbildning på Teknik College.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker  arbetsmiljö för alla.

För att kunna säkerhetsställa målet om trygg och säker arbetsmiljö har vi en rad åtgärder vi genomför. Bland annat görs det två skyddsronder/år, två brandskyddsronder/år, RSO IF Metall går en skyddsrond/år. Alla som jobbar i verkstan får personligt anpassade hörselskydd, arbets-, och skyddskläder. Dessutom har alla som arbetar i verkstaden genomgått truck och traversutbildning för en säker arbetsmiljö.

 

Klicka här för att ladda ned vår hållbarhetsrapport 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår